Splošni pogoji poslovanja

PRODAJNO-PLAČILNI POGOJI

Kupec z izpolnitvijo naročilnice in potrditvijo naročila z obveznostjo plačila sklene prodajno pogodbo z Mladinsko knjigo Založbo d. d., Slovenska cesta 29, Ljubljana (v nadaljevanju »MKZ«). MKZ kupca prosi, da pred potrditvijo naročila pozorno preveri pravilnost vnesenih podatkov. Kupec mora vnesti zahtevane podatke v ustrezna okenca, označiti, ali izpolnjuje pogoje za uveljavljanje posebnega popusta in ali želi prejeti oštevilčeno izdajo knjige Sikstinska kapela. Kupec mora označiti tudi način plačila. Kupec mora nato potrditi, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja, nato pa svoje naročilo z obveznostjo plačila potrditi s klikom na gumb »POŠLJI«. Kupnina se zaračuna v enem ali več obrokih. Če bo kupec kupnino poravnal s kreditom, najetim pri banki NLB d. d. v skladu s posebno ponudbo banke za financiranje nakupa knjige Sikstinska kapela, bo Založba kupcu v celoti subvencionirala obrestno mero. Založba poleg obresti krije tudi stroške odobritve kredita v primeru odplačilne dobe 12 ali 24 mesecev in stroške zavarovalne premije v primeru odplačilne dobe 12 mesecev. Založba ponuja navedene ugodnosti kupcem le v primeru, ko kupec najame kredit pri banki NLB d. d. v skladu s posebno ponudbo banke za financiranje nakupa knjige Sikstinska kapela in pod pogojem, da naročilnica ostane v veljavi do dokončnega poplačila kupnine in kredita. Število obrokov poplačila kredita se vpiše na naročilnico, pri čemer je največje število obrokov 36. Založba pošlje kupcu naročene knjige šele potem, ko je kupnina v celoti plačana. Drugi in posebni pogoji prodaje so objavljeni ob razpisu take prodaje in je kupec z njimi seznanjen. Če bo kupec kupnino poravnal na obroke, prvi obrok zapade v plačilo 10 dni od datuma izdaje računa, naslednji obroki zapadejo v plačilo en koledarski mesec od zapadlosti predhodnega obroka. Pri obročnem plačevanju kupnine MKZ ne zaračuna obresti, stroškov kreditiranja ali zavarovanja plačila. Kupec ima pravico, da v 14 dneh, če se kupec zaveže plačati kupnino na obroke brez kredita, pa v 15 dneh pisno obvesti Založbo, da odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop. Obvestilo o odstopu lahko kupec predloži MKZ na obrazcu ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Če kupec odstopi od pogodbe, mora prejete knjige vrniti najkasneje 14 dni po sporočilu, da odstopa od pogodbe, da se vračilo šteje za pravočasno, pri čemer kupec krije strošek vračila knjig. Knjige je treba vrniti na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe bo Založba v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrnila vsa prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije. MKZ lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenih knjig ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal na naslov MKZ. Če je kupec izbral plačilo na več obrokov, lahko kadarkoli predčasno odplača ostanek dolžne kupnine, kadar pa to upravičujejo okoliščine primera, lahko sodišče na zahtevo kupca podaljša roke za plačilo zamujenih obrokov, če da kupec zavarovanje, da bo izpolnil obveznost, in če Založba zaradi tega ne trpi škode. Če kupec zamudi s plačilom najmanj dveh zaporednih obrokov, ki sestavljata najmanj osmino celotne kupnine, oziroma enega obroka, kadar za plačilo kupnine niso predvideni več kot štirje obroki, mora kupec ves ostanek kupnine plačati v nadaljnjih 15 dneh. V primeru neplačila kupnine v tem roku lahko MKZ neplačani del kupnine sodno izterja z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter stroški sodnega postopka. Če se pogodba o prodaji na obroke razveže, bo Založba kupcu vrnila prejete obroke z zakonskimi obrestmi od dneva, ko jih je prejela, ter mu povrnila nujne stroške, ki jih je imel za blago. Kupec mora v tem primeru Založbi vrniti blago v stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko mu je bilo izročeno, in Založbi dati povračilo za njegovo uporabo do razveze pogodbe. V primeru, ko je kupec poravnal kupnino s kreditom, najetim pri banki NLB d. d. na podlagi posebne ponudbe banke za financiranje nakupa knjige Sikstinska kapela, vendar je odstopil od naročila oziroma je prenehala veljavnost naročilnice, mora kupec Založbi vrniti znesek obresti ter morebiten znesek stroškov odobritve kredita in zavarovalno premijo, kar je predhodno krila Založba. Kupec se strinja, da Založba kupcu vrne kupnino tako, da se iz zneska kupnine najprej poplača preostali znesek kredita ter znesek posebne ugodnosti teh pogojev (obresti, morebitni stroški odobritve kredita in zavarovalna premija), presežek pa vrne kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije. Če znesek kupnine ne zadostuje za poplačilo kredita in zneska posebnih ugodnosti ter pogojev, se kupec zavezuje Založbi poravnati znesek preostanka posebnih ugodnosti v roku 8 dni od poziva Založbe. Založba si pridržuje pravico, da izjemoma delno ali v celoti odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročilnica ni bila popolno in pravilno izpolnjena, če naročenih knjig ni več na zalogi ali če ugotovi povečano plačilno rizičnost kupca. Založba bo o svojem odstopu od pogodbe takoj pisno, po elektronski pošti ali po telefonu obvestila kupca. Kupec ima možnost uveljavljanja stvarnih napak pri Mladinski knjigi Založbi d. d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, kamor lahko naslovi tudi vse morebitne reklamacije in pritožbe. Reklamacije sprejema tudi na tel. št. 01 241 31 31, po faksu: 01 425 28 33 in na elektronski naslov oskrba@mkz.si, MKZ pa jih bo rešila v najkrajšem možnem času. MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr. Pisna dokazila o naročilu kupca so skupaj s splošnimi pogoji shranjena v Službi oskrbe kupcev Mladinske knjige Založbe d. d., Slovenska 29, Ljubljana, in so kupcu dostopna na podlagi njegove zahteve.

Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 5049130000, davčna številka SI61753181. Osnovni kapital znaša 5.141.149,22 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska.com.

Pogodba traja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti in dobave knjige.

Informacije in pomoč naročnikom: Mateja Smodiš, tel. 01 241 35 58, faks 01 425 0185, e-naslov  mateja.smodis@mkz.si

Splošne pogoje poslovanja si lahko tudi natisnete. Odprite naslednjo povezavo: Splošni pogoji poslovanja.

OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE

Pravica do odstopa
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo oziroma zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da brez navedbe razlogov v 14 koledarskih dneh, v primeru prodaje na obroke pa v 15 koledarskih dneh, odstopi od pogodbe.
Odstopni rok poteče v 14 oziroma 15 dneh od dneva, ko potrošnik pridobi dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Odstop od pogodbe oziroma obvestilo o nameravanem vračilu blaga lahko potrošnik pošlje na elektronski naslov oskrba@mkz.si oziroma na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu 01 425-0185. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi spodnji obrazec. Obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe se šteje za pravočasno, če je poslano pred iztekom odstopnega roka.

Učinki odstopa od pogodbe
Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu bo Mladinska knjiga Založba d. d. najkasneje v 14 dneh od dneva prejetja odstopne izjave vrnila vsa prejeta plačila. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik, ki je dolžan vrniti blago najkasneje v 14 dneh od dneva, na katerega je Mladinsko knjigo Založbo d. d. obvestil o odstopu od pogodbe, pri čemer lahko Mladinska knjiga Založba d. d. vračilo prejetih plačil zadrži do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE

Ime in priimek potrošnika _______________________

Naslov potrošnika ____________________________

Telefonska številka ali e-poštni naslov ___________________________________

Številka in datum računa/naročilnice _______________________________________

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za naslednje izdelke (navedite naziv izdelka ter količino):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vračilo kupnine naj se vrne z bančnim nakazilom na TRR št. SI56_______________________________________, ki je odprt pri _______________________________________.

Opombe:

__________________________________________________________________________________________________________

Datum in podpis potrošnika _________________________________________________________

Obrazec si tudi lahko natisnete. Kliknite na povezavo: Obrazec